سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲
تازه ها
شما اینجا هستید: خانه / آداب و رسوم / مقاله سنت های ازدواج در روستای بیهود

مقاله سنت های ازدواج در روستای بیهود

1-800

به نقل از سید رضا حسینی:

 بررسی سنت های ازدواج در روستای بیهود

سیدمحمد رضا حسینی*

دانشجوی کارشناسی رشته راهنمایی ومشاوره

 چکیده

خانواده ساختار اجتماعی پویایی است که شامل نمودی از تغییرات عمده اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی می باشد.بنابراین نگرش عمومی اعضای جامعه نسبت به ساختار خانواده،همواره تنظیم کننده میزان فاصله اجتماعی است که در کنش و واکنش میان افراد جامعه ایجاد می شود.هدف از این مقاله بررسی سنت های ازدواج در روستای بیهود می باشد.بدین منظور ۱۰ زوج به صورت در دسترس انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام شد.

 کلید واژه:خانواده،تغییرات اجتماعی،مصاحبه

 *نویسنده مسئولemail:hosinireza52@yahoo.com

 مقدمه

خانواده به عنوان یکی از اصلی ترین نهاد های اجتماعی می تواند نقش تعیین کننده ای در ایجاد کارکرد های مثبت در نظام اجتماعی داشته باشد.همچنین بررسی نحوه عملکرد خانواده ها می تواند در شناخت و حل مسائل اجتماعی کمک بزرگی کند.

برای مسئله سلامت روان و بهداشت روانی در دو سطح خرد و کلان می توان عللی را جستجو کرد.یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار،موضوع ازدواج و تشکیل خانواده است که می تواند از طریق تاثیر گذاری بر روی شکل، شیوه و سبک زندگی، تعاملات اجتماعی و ایجاد شادی اجتماعی بر سلامت روان تاثیر بگذارد.

در واقع خانواده رکن عمده و نهاد اولیه هر جامعه به شمار می رود و کانون اصلی ظهور عواطف انسانی و روابط صمیمانه میان افراد است.می توان گفت عملکرد خانواده تاثیر مستقیم و به سزایی بر عملکرد جامعه دارد. به عبارت دیگر جامعه سالم جامعه ای است که از خانواده های سالم تشکیل شده باشد. این در حالی است که در دهه های اخیر خانواده ها با مسائل متعددی مواجه شده اند که اثر سوئی بر کارکرد مطلوب آن ها داشته است.خانواده ایرانی نیز،در معرض این نوع تغییرات ساختاری قرار گرفته که این تغییرات بنیادین تاثیرات خود را در همه زمینه های ممکن نظیر نحوه ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر، اهمیت عاطفی اعضای خانواده برای هم،معنی و مفهوم مقوله خانواده، عملکرد اقتصادی خانواده و نیز نقش های جنسی بر جای گذارده است(اشیترلین، کلمنت و زیمون،نقل در مظاهری و همکاران،۱۳۸۷).

امروزه روانشناسان و محققان خانواده درمانی،خانواده را همانند ارگانیزم زیستی دارای یک سازمان منسجم و یکپارچه می دانند.آن ها اعتقاد دارند که خانواده نیز به عنوان یک کل یا تمامیت با ساختار،قوانین و اهداف،کارکرد و عملکرد معینی دارد(نوابی نژاد،۱۳۸۳). زندگی افراد متاهل و خانواده ها تحت تاثیر کیفیت زندگی است که شامل اهداف،انتظارات،استاندارد ها و اولویت هایشان است، پس کاملا فردی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی شان استوار است(بونومی و همکاران، ۲۰۰۰، نقل در رجبی و همکاران،۱۳۹۰).

روش

جامعه آماری این پژوهش عبارت است از ده زوج قدیمی که حداقل ۲۰ سال با هم زندگی مشترکی داشته اند.نمونه به صورت در دسترس از روستای بیهود انتخاب شد.روستای بیهود یکی از روستاهای خراسان جنوبی می باشد که در ۵۰ کیلومتری شهرستان قاین قرار دارد.

 ابزار اندازه گیری

ابزار اندازه گیری این پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد که توسط خود محقق طراحی شده است.

شرکت کنندگان

افرا د شرکت کننده شامل ۲۰ نفر بودند که با مراجعه به منزل آنها این اطلاعات جمع آوری شد.

یافته ها

تحلیل سوال اول:

در مصاحبه ای که انجام شد مشخص گردید که همه افراد معتقد بودند که یک نفر به عنوان کدخدا(واسطی که از طرف خانواده داماد به منزل خانواده عروس می رود) دنبال جواب خانواده عروس می باشد.در واقع این کدخدا می تواند بزرگ خانواده داماد یا فرد ریش سفید غریبه ای  باشد.این کدخدا ممکن است که ده بار برای گرفتن جواب به منزل عروس برود.پس از مشخص شدن جواب مثبت شرط و شروط را مشخص می کنند و با ایمان بودن مهمتر از شغل داماد است. همه افراد در این زمینه اتفاق نظر داشتند که کدخدا چندین مرتبه به خانه عروس می رود و منتظر جواب آنها می ماند(۲۰ نفر).

تحلیل سوال دوم:

پس از مشخص شدن جواب خانواده عروس، بزرگان عروس و داماد برای صورت مهر دور هم جمع می شوند.نزدیک ظهر یا بعد از ظهر عاقد که از خود روستا می باشد داماد و عروس را به عقد هم در می آورند.همچنین در مراسم عقد از طرف خانواده داماد هدایایی به عروس می دهند.همچنین مراسم پا کفشی و اعطای مالی هم وجود دارد.همه افراد و مصاحبه شوندگان در مورد مراسم عقد و صورت مهر نظر یکسانی داشتند(۲۰ نفر).

تحلیل سوال سوم:

به طور کلی جهیزیه شامل وسایلی همچون رخوت زنانه، سماور، بشقاب، قاشق، والر،چراغ توری، کاسه سفال، سفره خمیری، پلاس(گلیم)، نالی(تشک)، بالشت(متکی) و …. میدهند.در این مورد برخی معتقد بودند که به عروس صندوقچه ای داده  شود و برخی میگفتند که لازم نیست به او صندوقچه ای داده شود(۱۰ نفر موافق و ۱۰ نفر مخالف).

 تحلیل سوال چهارم:

عروس پیراهن، چارقد، شال گردن و چادر می پوشد و داماد هم اگر وضع مالی بهتری داشت کت و شلوار می پوشید و گرنه زیر شلواری،دمپایی و پیراهنی معمولی می پوشید.لباس والدین زوجین هم معمولی است(هر ۲۰ نفر موافق بودند).

 تحلیل سوال پنجم:

در واقع در شب عقد فقط خرما شکلات و شربت می دادند و در شب بردن هم ابگوشت درست می کردند(هر ۲۰ نفر موافق بودند).

تحلیل سوال ششم:

شب هنگامی که عروس را به خانه داماد می برند در طی مسیر سوره الرحمن خوانده می شود و داماد به عنوان هدیه ده خر هیزم به پدر عروس می دهد و عرس هم زمانی که یک قرص نان با یک شال به کمرش بسته شود اجازه خروج از خانه را دارد.همچنین در طی مسیر پدر داماد به عروس وعده می دهد یعنی به او قول مسافرت می دهد(۲۰ نفر موافق بودند).

نتیجه گیری

با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و مصاحبه انجام گرفته می توان نتیجه گرفت که در گذشته سنت ازدواج در روستای بیهود بسیار ساده و با کمترین مخارج صورت می گرفته است اما متاسفانه امروزه مراسم ها در نهایت سختی و تجملات برگزار می شود.

در گذشته فردی به عنوان کدخدا چندین بار برای گرفتن پاسخ به خانه عروس می رفت و بعد از گرفتن پاسخ چه بلی و چه خیر آن را به خانواده داماد می گفت. عروس و داماد حق انتخاب نداشتند و این والدین آنها بودند که به جای آنها تصمیم می گرفتند.اما امروزه مادر داماد به خانه عروس می رود و با خانواده آنها صحبت می کند .بر خلاف گذشته که والدین به جای زوجین تصمیم می گرفتند امروزه حق تصمیم گیری کاملا بر عهده دختر و پسر است و همانند گذشته پاک بودن و سالم بودن پسر(به خصوص دور بودن از اعتیاد) برای خانواده عروس بسیارمهم است. همانند گذشته پس از اینکه عروس جواب بله را می دهد،اقوام و بزرگان عروس و داماد گرد هم آمده و مهریه را مشخص می کنند.برای اینکه عروس و داماد نسبت به یکدیگر محرم شوند و همچنین برای جاری ساختن خطبه عقد به قاین نزد عاقد رفته و سپس خرید هایشان را انجام می دهند.در حال حاضر نیز مثل گذشته خانواده داماد هدایایی برای خانواده عروس می برند.

بر خلاف گذشته میزان و مقدار جهیزیه بسیار متفاوت است.امروزه دیگر افراد حتی اسامی برخی از وسایل گذشته مانند والر،لهاف و… را نمی دانند و این وسایل برای ایشان نا آشنا می باشد.افراد معتقد بودند که تمام وسایل و جهیزیه گذشته در یک صندوق جای می گرفت(حتی بخشی از صندوق خالی می ماند) و آن را با خر حمل می کردند اما در حال حاضر برای جا­به جایی جهیزیه نیاز به ماشین های سنگین وزن بزرگ می باشد.

امروزه دیگر افراد مانند گذشته لباس نمی پوشند بلکه عروس و داماد با لباس های بسیار گران قیمت و تجملاتی در مجلس حاضر می شوند.

در زمان حال دیگر خبری از خواندن سوره الرحمن در مسیر راه نیست و در مراسم ها از ضبط های صوت یا گروه های موسیقی استفاده می شود.زمانی که عروس را به خانه داماد می آورند مراسم باشکوه ولی در عین حال خطرناک عرس کشون برگزار می شود.هنگامی که عروس وارد خانه داماد می شود مانند گذشته برای او گوسفندی قربانی می کنند و مراسم تا دیر وقت ادامه دارد.

2+

۲ نظر

 1. 0

  من تازه وارد سایت شده ام از سایت شما خیلی خیلی خوشم اومد ولی ماننداین سیاسیون دولتها سیاسی است از هر خانوده ای که خوشتون بیا د از خونش وعزاردایهاشو ووووووووووووووو توی ایت وبلاگتو هست اما بماند

  • 0

   سلام
   ممنون از نظر شما
   والا من هیچگونه هدفی و سیاستی از گذاشتن تصاویر و مطالب ندارم
   مطالب سایت از فعالیت دوستان تهیه میشه
   اگه از خونواده ای و یا فردی عکس یا مطلب وجود داره به من مطلبی نرسیده
   ایمیل بنده: banksoalir@yahoo.com
   ارسال مطلب از شما
   اگه کار نشد بنده در خدمتم و اعتراض شمارو پذیرا هستم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Scroll To Top